Przebieg audytu energetycznego krok po kroku

Przebieg audytu energetycznego krok po kroku

Audyt energetyczny przeprowadzany jest w celu oceny ilości energii zużywanej w obiekcie, a następnie opracowania rozwiązań pozwalających na zmniejszenie jej wykorzystania. Ekspertyza ta może być wykonana kompleksowo, bądź też obejmować jedynie wybrane elementy obiektu. Audyt energetyczny zawsze uwzględnia kilka kluczowych etapów.

Zbieranie danych

Na początek audytor energetyczny ustala wysokość kosztów ogrzewania. W tym celu określana jest zarówno wysokość zapotrzebowania budynku na ciepło, jak i sprawność systemu grzewczego. Następnie obliczana jest wartość zużycia ciepła w sezonie grzewczym. Audyt energetyczny obejmuje też ocenę stanu technicznego poszczególnych instalacji oraz urządzeń. Pozwala to na ustalenie, jaki rodzaj prac remontowych powinien zostać podjęty. Wykonywane są działania w obrębie zarówno instalacji grzewczych, jak i dachu czy elewacji. Konieczne jest ponadto określenie przyczyn nadmiernego poboru energii, których źródło leży zwykle w niewłaściwej eksploatacji budynku lub jego wyposażenia.

Weryfikacja parametrów

Zebrane informacje poddawane są przez audytora energetycznego weryfikacji, która obejmuje porównanie parametrów stanu rzeczywistego z obowiązującymi normami. Jeżeli uzyskany wynik nie jest zgodny, w budynku konieczne jest przeprowadzenie określonych zmian. Audyt energetyczny obejmuje przygotowanie kompletnego bilansu zysków i strat energii, co pozwala na bardziej świadome podejmowanie decyzji w zakresie realizacji prac modernizacyjnych. Następnie ustalany jest dokładny harmonogram działań i szczegółowy kosztorys.

Wskazanie optymalnych rozwiązań

Jednym z kluczowych etapów prac uwzględnionych w audycie jest wskazanie przedsięwzięć, które istotnie wpłyną na obniżenie kosztów eksploatacji energetycznej danego obiektu. Audytor wskazuje szczegółowy zakres prac remontowych, których wykonanie pozwoli na doprowadzenie budynku do stanu zapewniającego pożądaną efektywność instalacji. Ogólny zakres wprowadzanych zmian musi jednak uwzględniać założenia budżetowe inwestora, a tym samym nie odbiegać od nich w sposób znaczący.